Sitzung mit AKK, VSL, VPOD, SLK Primar und SLK Sek I